Gizlilik Politikas?

Gizlilik

limitsizservis üyelik kayd? a?amas?nda ve daha sonras?nda sizden baz? ki?isel bilgilerinizi talep eder. Ki?isel bilgilerinizin korunmas? ve gizlili?inizin sürdürülebilmesi limitsizservis' n?n görevidir. Bu nedenle vermi? oldu?unuz bilgiler i?bu sözle?me'de belirtilen kurallar ve amaçlar d???nda herhangi bir kapsamda kullan?lmayacak, üçüncü ?ah?slarla payla??lmayacakt?r.

 

Sistemsel Sorunlar?n Çözümü

Sistemsel sorunlar?n tespiti ve söz konusu sorunlar?n en h?zl? ?ekilde giderilebilmesi için limitsizservis, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r.

Yukar?da bahsedilen ki?isel bilgileriniz, çe?itli ilanlar?n?z? yay?na almak, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimizin süreklili?i ve geli?tirilmesi amac?yla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeli?inizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek amac?yla kullan?lmaktad?r.

 

Üyelik ve Vitrin

Üyeler s?n?rs?z ve ücretsiz ilan yay?nlama ve vitrin hizmetlerini kullanma hakk?na sahiptir. 


limitsizservis hiçbir bilginizi 3. ?ah?slarla payla?maz. Gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas?, sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini, yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder

ilanver