Kullanim Sartlari

1. Tan?mlar

??bu sözle?me, sözle?me ile at?fta bulunulan ve sözle?menin ayr?lmaz bir parças? olan belgelerden, eklerden ve aç?klamalardan olu?an limitsizservis Kullan?c? Sözle?mesi (hepsi birlikte sözle?me olarak an?lacakt?r),  www.limitsizservis.com sitesine ( bundan böyle k?saca (limitsizservis olarak an?lacakt?r) kay?t s?ras?nda "Kullan?c?"n?n elektronik olarak onay vermesi ile kar??l?kl? olarak kabul edilerek yürürlü?e girmi?tir.

 

2. Kapsam

??bu sözle?me limitsizservis' n?n internet üzerinden bireysel ve kurumsal kullan?c?lar?n, pazarlamas?n? yapmak istedikleri  çe?itli  ilanlar? www.limitsizservis.com web sitesinde de yay?nlanmas? ile ilgili hizmetleri kapsamaktad?r.

 

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Kullan?c?,limitsizservis' da yer alan hiçbir bilginin ve içeri?in bilgileri veya ba?ka bir konuda bir tavsiye, öneri vs. niteli?inde olmad???n?, tüm bilgilerin genel bilgi vermek amac?yla yer ald???n? kabul ve beyan eder. "Kullan?c?" ayr?ca limitsizservis.com üzerinden görüntüledi?i ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki i?lem veya sat?n alma süreci ba?latmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda oldu?unu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak limitsizservis' n?n herhangi bir bilgi ve sorumlulu?unun bulunmad???n? kabul ve beyan eder.

3.2. Kullan?c?, limitsizservis' n?n kullan?c?lar taraf?ndan sa?lanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilan?n, bilginin, içeri?in ve görselin gerçekli?ini, orijinalli?ini, güvenli?ini, do?rulu?unu ara?t?rma, bu içerik ve ilanlar?n internet üzerinden te?hirinin hukuka uygun olup olmad???n? tespit etme sorumlulu?u bulunmad???n?, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya ç?kabilecek zararlardan dolay? limitsizservis' n?n, çal??anlar?n?n ve yöneticilerinin sorumlulu?u bulunmad???n? kabul ve beyan eder. 

3.3. Kullan?c?, site üzerinden limitsizservis' n?n kontrolünde olmayan ba?ka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilece?ini, söz konusu linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunlar?n içeri?i hakk?nda limitsizservis' n?n herhangi bir sorumlulu?u olmad???n? kabul ve beyan eder.

3.4. Kullan?c?, siteye yükledi?i bilgi, içerik ve ilanlar?n do?ru ve hukuka uygun oldu?unu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka ayk?r? hiçbir sonuç do?urmad???n?, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yay?nlanmas?n?n veya ilanlarda belirtti?i  sat???n?n ve te?hirinin yürürlükteki mevzuat do?rultusunda herhangi bir hukuka ayk?r?l?k yaratmad???n?, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili oldu?u mal ve ürünlerin internet üzerinde sat??a arz edilmesi için yay?nlanmas?na ili?kin hakk? veya yetkisi oldu?unu kabul ve taahhüt etmektedir.

3.5. Kullan?c?, Site üzerinde gerçekle?tirdi?i i?lemlerde ve yaz??malarda i?bu Kullan?m Ko?ullar?n?n hükümlerine, Site'de belirtilen tüm ?art ve ko?ullara, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallar?na uygun olarak hareket edece?ini, Site'ye kendisi taraf?ndan yüklenen ilanlarda reklam veren, sat?c?, vergi mükellefi veya benzeri s?fatlarla ilgili mevzuat?n gerektirdi?i önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda oldu?unu, bu kural ve ko?ullar? anlad???n? ve kabul etti?ini beyan eder. Kullan?c?'n?n Site dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.6. limitsizservis yürürlükteki mevzuat uyar?nca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullan?c?'n?n kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla payla?acakt?r.

3.7. limitsizservis , sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan de?i?tirebilme, Kullan?c?lar'?n sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullan?c?lar da dahil olmak üzere üçüncü ki?ilerin eri?imine kapatabilme ve silme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

 

4. Hizmet Ko?ullar? (Tüm Üyeler Bu Maddeden ve F?kralar?ndan Muaft?r)  

4.1. limitsizservis' un sunaca?? hizmetler y?ll?k veya farkl? periyotlarda geçerli olaca??ndan, mü?terinin talep edece?i her hizmet için farkl? bedel ve ko?ullar geçerli olacakt?r. limitsizservis bu hizmetlerinin bedellerinde ve içeriklerinde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. 

4.2.limitsizservis' dan al?nan herhangi bir hizmet, paket süresini doldurana dek olu?abilecek fiyat ve içerik de?i?ikliklerinden etkilenmez. Tahsil edilen üyelik ücreti hiçbir suretle iade veya iptal edilmez.

 

5. Kullan?c? Paneli

Kurumsal kullan?c? firman?n abonelik bedelini belirtilen sürede ödememesi durumunda veya Site Kullan?m Kurallar?n? ihlal etmesi halinde, ald??? tüm hizmetler kullan?ma kapat?l?r. Kullan?c? panelinin tekrar kullan?ma aç?lmas? için mü?terinin abonelik bedelini ödeyerek üye panelini yeniden aktif hale getirmesi talep edilir. (Ödeme yap?lmad???ndan veya süresi dolmu? üyeliklerin hizmete kapat?lmas? nedeniyle do?acak anla?mazl?klardan limitsizservis sorumlu de?ildir.)

 

6. Üyelik Kullan?m Bilgileri

limitsizservis kullan?c? kayd? olu?turan tüm üyelere ?ifre ve kullan?c? isimlerinin bildirimi veya ?ifre de?i?ikliklerini yaln?zca elektronik posta yoluyla iletilir. ?rtibat için verilecek telefon veya faks numaralar? yaln?z acil durumlarda kullan?lacak, bu durumlarda üyelerin ?ifre onay? sa?lanmad?kça talepler i?leme al?nmayacakt?r.

 

7. Ödemeler ve Tazminatlar (Tüm Üyeler Bu Maddeden ve F?kralar?ndan Muaft?r)  

7.1. Kullan?c?lar limitsizservis ile  ilgili hizmetlerine istinaden iletece?i teklifte belirtilen bedeli Kredi Kart? veya Banka Havale/EFT kanal? ile ödemekle yükümlüdür.

7.2. Taraflar?n site üyeli?inde belirtikleri ve ileti?im bilgileri olarak kaydetti?i bilgiler tebligat adresleri olup, bu adreslerde yap?lacak her türlü de?i?iklik yaz?l? olarak di?er tarafa bildirilmedi?i taktirde, bu adreslere yap?lacak tebligat kendilerine yap?lm?? say?lacakt?r. 

7.3. limitsizservis' da 18 ya??ndan küçük bireyler ödeme yapamaz.  yapt???n?z ödemelerinizi yaln?zca kredi kart?n?zla veya EFT/Havale yoluyla yapabilirsiniz.  elinde olmayan ve ön görülemeyen sebeplerden (tabii afet, sava?, vs.) dolay? taraflar?n sorumluluklar?n? yerine getirememeleri durumunda taraflar?n her birinin tek tarafl? fesih hakk? do?acakt?r.

7.4. ??bu sözle?menin yorumlanmas?ndan ve uygulanmas?ndan do?acak her türlü ihtilaf?n hal mercii T.C.Antalya Mahkemeleridir. 

 

8. limitsizservis' da Güvenlik

8.1. limitsizservis kredi kart? bilgilerinizi yaln?zca abone paketi ya da vitrin ödeme i?lemi gerçekle?tirilirken kullan?r ve kesinlikle veri taban?nda kay?tl? olarak tutmaz. 

8.2. Bilgilerinizin gerçekten limitsizservis' a gönderilmesini güvence alt?na alarak, güvenli?inizi SSL Secure sistemi kullanarak sa?lar. Tüm bilgiler 256 bit ile ?ifrelenir ve korunur.

 

9. limitsizservis Fikri Mülkiyet Haklar?

9.1. limitsizservis internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve di?er verilerin programlar?n vs. kullan?lmas? sebebiyle do?abilecek do?rudan ya da dolayl? hiçbir zarardan limitsizservis sorumlu de?ildir. 

9.2. limitsizservis i?bu site ve site uzant?s?nda mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma ko?ullar? ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaks?z?n de?i?tirme, siteyi yeniden organize etme, yay?n? durdurma hakk?n? sakl? tutar. De?i?iklikler sitede yay?m an?nda yürürlü?e girer. Sitenin kullan?m? ya da siteye giri? ile bu de?i?iklikler de kabul edilmi? say?l?r. 

9.3. limitsizservis internet sitesinin genel görünüm ve dizayn? ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve alan ad?, logo, ikon, yaz?l?, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ?ekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz?l?mlar?, uygulanan sat?? sistemi, i? metodu ve i? modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ili?kin fikri ve s?nai mülkiyet haklar?n?n sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma alt?ndad?r. 

9.4. ?nternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin al?nmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yaz?l?m da dahil olmak üzere, de?i?tirilemez, kopyalanamaz, ço?alt?lamaz, ba?ka bir lisana çevrilemez, yeniden yay?mlanamaz, ba?ka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da da??t?lamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir k?sm? ba?ka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz. Sitenin genel dizayn? tamam? veya bir k?sm? ayn? kalmak ?art? ile birba?ka site ismi alt?nda yay?nlanamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumlulu?u gerektirir. limitsizservis burada aç?kça belirtilmeyen di?er tüm haklar? sakl?d?r.

 

10. Gizlilik

10.1. limitsizservis üyelik kayd? a?amas?nda ve daha sonras?nda sizden baz? ki?isel bilgilerinizi talep eder. Ki?isel bilgilerinizin korunmas? ve gizlili?inizin sürdürülebilmesi limitsizservis' n?n görevidir. Bu nedenle vermi? oldu?unuz bilgiler i?bu sözle?me'de belirtilen kurallar ve amaçlar d???nda herhangi bir kapsamda kullan?lmayacak, üçüncü ?ah?slarla payla??lmayacakt?r.

10.2. Sistemle ilgili sorunlar?n tespiti ve söz konusu sorunlar?n en h?zl? ?ekilde giderilebilmesi için limitsizservis, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r.

10.3. Yukar?da bahsedilen ki?isel bilgileriniz, çe?itli  ilanlar?n?z? yay?na almak, hizmetlerimizi sunmak, abone paketi ödemelerinizi gerçekle?tirmek, vitrin ödemelerinizi gerçekle?tirmek, hizmetlerimiz hakk?nda pazarlama amac?yla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeli?inizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek ve 3. ?ah?slar?n teknik, lojistik ve benzeri di?er i?levlerini bizim ad?m?za yerine getirmelerini sa?lamak amac?yla kullan?lmaktad?r.

10.4. Abonelik paketi ve vitrin ödeme formlar?m?z?n kullanabilmesi için mali bilgilerin (kredi kart? numaralar?) verilmesini gerektirmektedir. Sitemizden bir abonelik paketi sat?n ald???n?zda ya da vitrin ödemesi yapt???n?zda size ait mali bilgilerin, i?leminizi gerçekle?tirmek için gerekli 3. ?ah?slara (bankalar, kredi kart? ?irketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Payla??lacak bilgiler kredi kart? numaras?, son kullanma tarihi dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Toplanan mali bilgiler sat?n ald???n?z hizmetleri size fatura etmek için kullan?lmaktad?r.

10.5. limitsizservis yukar?da bahsedilen durumlar d???nda hiçbir bilginizi 3. ?ah?slarla payla?maz. Gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas?, sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini, yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

ilanver